Úvodní stránka

Obchodní podmínky

(dále jen jako „OP“)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.cga-autodily.cz.

společnosti:              CGA prodej s.r.o.
IČ:                              263 75 851
se sídlem:                  K Letišti 830/II, Klatovy, PSČ 339 01

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 16409

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“  (Eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto OP společnosti CGA Prodej s.r.o. (dále jen jako „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, na základě které je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží a kupující je povinen zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

1.2. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, nedohodnou-li se prodávající a kupující písemně jinak. Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena písemná kupní smlouva a/nebo rámcová smlouva o dodávkách zboží, mají tyto písemné smlouvy přednost před zněním těchto OP.

1.3. Je-li kupující spotřebitelem, vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním a prodávajícím OP v nejvýše možném rozsahu, tak aby byla zachována všechna práva spotřebitele v rozsahu požadovaném dle Občanského zákoníku. Existuje-li rozpor mezi OP, Reklamačním řádem a kupní smlouvou, platí vždy ustanovení pro spotřebitele nejvýhodnější.

1.4. Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

2. POJMY

 2.1 V těchto OP mají níže uvedené pojmy následující význam:

 1. „ceník“                      
  Ceník znamená platný ceník zboží prodávajícího ke dni uzavření individuální kupní smlouvy, který je zveřejněný na adrese cga-autodily.cz  a rovněž k dostání na všech prodejních místech prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen v ceníku. Kupující není povinen k odkupu zboží.
 2. „dokumentace ke zboží“                       
  Dokumentací ke zboží se rozumí průvodní tiskopisy, jako jsou návody k instalaci/montáži, technické specifikace, bezpečnostní listy apod., týkající se zboží, které jsou v tištěné podobě poskytovány kupujícímu. Veškerá dokumentace ke zboží je rovněž dostupná v elektronické podobě na cga-autodily.cz
 3. „e-shop“                              
  E-shop znamená webovou aplikaci prodávajícího cga-autodily.cz, která umožňuje kupujícímu vyplnit objednávku pomocí zveřejněného formuláře a zaslat ji prostřednictvím internetu prodávajícímu.
 4. „kupní cena“                      
  Kupní cena je cena dle ceníku prodávajícího platného v okamžiku učinění návrhu na uzavření smlouvy, není-li kupní cena sjednána mezi kupujícím a prodávajícím individuálně na základě písemné kupní nebo rámcové smlouvy. Kupní cenu je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za dodané zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné ani vratnou zálohu dle článku 10.1 těchto Obchodních podmínek. Dopravné a vratná záloha jsou splatné spolu s kupní cenou v souladu s článkem 6.
 5. „kupní smlouva“                      
  Kupní smlouva znamená smlouvu uzavřenou v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. Občanského zákoníku.
 6. „kupující“                                                                                                                           
  Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu, objednávku nebo učinila návrh na uzavření smlouvy.
 7. návrh na uzavření smlouvy“ (Dále jen „Nabídka“)                 
  Nabídka znamená úmysl kupujícího uzavřít individuální kupní smlouvu s prodávajícím ve smyslu Občanského zákoníku, § 1731 a následujících.
 8. Občanský zákoník“                            
  Znamená zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 9. „objednávka“                                                                                                                             
  Objednávka znamená bezplatnou rezervaci zboží kupujícím. Provedením objednávky nedochází k uzavření kupní smlouvy, a není-li v těchto OP výslovně stanoveno jinak, ani k podání Nabídky.
 10. „prodávající“ má význam dle článku 1.1 těchto OP.
 11. „rámcová smlouva“                             
  Rámcová smlouva znamená písemnou rámcovou smlouvu o dodávkách zboží mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem jsou pravidelné a dlouhodobé dodávky zboží a stanovení podmínek těchto dodávek.
 12. „Reklamační řád“
  znamená platný Reklamační řád společnosti CGA prodej s.r.o.
 13. „spotřebitel“                          
  Spotřebitel znamená kupujícího, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 14. „uživatelský účet“              
  Uživatelským účtem je uživatelské rozhraní na webové aplikaci prodávajícího vytvořené na základě registrace kupujícího.
 15. „zboží“                       
  Zboží znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů prodávajícího ve znění platném ke dni uzavření kupní smlouvy a jsou předmětem kupní smlouvy, případně jsou předmětem kupní smlouvy na základě přijaté Nabídky či odsouhlasené objednávky, ačkoli nejsou uvedeny v některém z katalogů prodávajícího. Jedná se zejména o náhradní díly do automobilů, příslušenství a doplňky k automobilům, motorové oleje a maziva.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání. V případě, že to webové rozhraní umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně OP).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupní smlouvu lze uzavřít:

 1. písemně, tj. podpisem kupní smlouvy na jedné listině nebo učiněním písemné Nabídky kupujícím a jejím písemným odsouhlasením prodávajícím,
 2. ústně, tj. učiněním ústní Nabídky kupujícím a jejím ústním odsouhlasením prodávajícím,
 3. online prostřednictvím e-shopu dle čl. 12.4 OP,
 4. konkludentně, tj. kombinací písemné nebo ústní Nabídky kupujícím a jejím ústním nebo písemným odsouhlasení prodávajícím nebo jiným jednáním prodávajícího a kupujícího, ze kterého vyplývá vůle obou stran uzavřít kupní smlouvu, například převzetím zboží v obchodě a zaplacením kupní ceny.

4.2. Nabídku lze učinit osobně, telefonicky, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím Internetu (za podmínek uvedených v článku 12. OP) a adresovat ji kterékoli provozovně prodávajícího v České republice. Aktuální seznam provozoven je uveřejněn na www.cga-autodily.cz. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odsouhlasení Nabídky prodávajícím. Prodávající je oprávněn ve všech případech odsouhlasit Nabídku tím, že dodá zboží na adresu uvedenou v Nabídce nebo na adresu sídla/místa podnikání nebo bydliště kupujícího, není-li adresa v Nabídce uvedena. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena okamžikem dodání zboží kupujícímu.

4.3. Pro vyloučení pochybností si smluvní strany sjednávají, že na akční zboží se vztahují všechna ustanovení kupní smlouvy i těchto OP, pokud v nich není uvedeno jinak, bez jakéhokoli omezení.

4.4. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.6. Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce a při komunikaci s prodávajícím. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za pravdivé a správné.

4.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, atd.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.8. Kupní smlouvou lze uzavřít pouze v českém jazyce, přičemž pokud vznikne z důvodu potřeby na straně kupujícího překlad textu smlouvy do cizího jazyka, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce

5. MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ

5.1. Nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak, je místem plnění z kupní smlouvy provozovna nebo bydliště kupujícího. Má-li kupující více provozoven nebo bydlišť a nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak, je místem plnění provozovna nebo bydliště kupujícího nejbližší prodejnímu místu prodávajícího, kde bylo zboží objednáno.

5.2. Prodávající zajišťuje rozvoz zboží denně ze svých regionálních prodejních skladů. Je-li místem plnění provozovna prodávajícího, lze zboží odebrat ihned po vyzvání kupujícího o uložení zboží. Je-li místem plnění provozovna nebo bydliště kupujícího, je obvykle lhůta dodání zboží nejdéle druhý následující pracovní den od okamžiku uzavření kupní smlouvy případně, je-li kupní smlouva uzavřena až okamžikem dodání zboží, od okamžiku učinění Nabídky.

5.3. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

5.4. Kupující na sebe v rámci uzavřené kupní smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

5.5.  Prodlením kupujícího s převzetím zboží vzniká prodávajícímu právo zboží, po předchozím upozornění, vhodným způsobem prodat poté, co kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, kterou je předání zboží podmíněno.

6. KUPNÍ CENA, DOPRAVNÉ, BALNÉ

6.1. Kupní ceny uvedené v ceníku na e-shopu jsou maloobchodní. Z maloobchodních kupních cen poskytuje prodávající smluvním zákazníkům po předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku slevy. Slevy jsou poskytovány na základě dosaženého obratu. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen. O takové změně je prodávající kupujícího povinen informovat v dostatečném předstihu a kupující má obdobná práva jako ta uvedená v článku 16.3 těchto OP. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

6.2. Za dodané zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu podle ceníku platného v době uzavření kupní smlouvy, pokud se prodávající s kupujícím výslovně nedohodly jinak. V pochybnostech či sporech platí, že kupující je povinen zaplatit kupní cenu uvedenou (spolu s dopravným) na faktuře/dodacím listu, který kupující podepisuje při dodání zboží.

6.3. Ceny jsou na webovém rozhraní uváděné včetně i bez DPH a dále včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Ceny nezahrnují příp adné další poplatky jako dopravné, balné atd. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného nebo jiným způsobem vydaného oznámení.

6.4. Náklady na dodání zboží a balné se liší podle zvolené metody dodání, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady (platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky). 6.5. Prodávající je povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý. Balné je již zahrnuto v kupní ceně.

6.6. Dárkové poukazy platí na jednorázový odběr zboží v hodnotě poukazu vč. DPH na jakékoliv z poboček prodávajícího. Dárkové poukazy není možné směnit za hotovost a nelze je kombinovat s dalšími slevami. V případě, že si zákazník vybere zboží v nižší hodnotě než je nominální cena poukázky, prodávající nevrací hotovost ve výši nevyčerpané částky. Dárkový poukaz je možné uplatnit pouze na sortiment se základní sazbou DPH po dobu jednoho roku od zakoupení.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO A SPLATNOST KUPNÍ CENY

7.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího dnem úplného uhrazení kupní ceny.

7.2. Kupní cena je splatná okamžikem dodání zboží kupujícímu, a to v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře/dodacím listu. Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena rámcová smlouva o dodávkách zboží, je kupní cena splatná dle podmínek uvedených v příslušné rámcové smlouvě o dodávkách zboží.

7.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

7.3. Je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn, pokud není dohodnuto jinak, účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky kupní ceny za každý kalendářní den prodlení.

8. GARANCE VRÁCENÍ ZBOŽÍ

8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží:

 1. a) které bylo zakoupeno výslovně na přání kupujícího (zboží označené na objednávku), nebo pro jeho osobu,
 2. b) které je v nabídce označené jako nevratné,
 3. c) které podléhá rychlé zkáze,
 4. d) které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 5. e) v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 8.1. Obchodních podmínek, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve lhůtě čtrnácti dnů. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

8.3. Zboží, které kupující vrací prodávajícímu, musí být nepoužité, kompletní a nepoškozené a v původním nepoškozeném obalu.

8.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, nebude-li dohodnuto jinak.

8.5. Vrátí-li kupující zboží ve lhůtě 15 den až 45 kalendářní den od data dodání zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené kupní ceny ve výši 60 %. Vrátí-li kupující zboží ve lhůtě do 70 dnů kalendářních dnů od data dodání zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené kupní ceny ve výši 40 %.

Kupující vždy odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

8.6. Garancí vrácení zboží dle předchozího článku 8.2. OP nejsou žádným způsobem dotčena práva spotřebitele dle článků 12.4 až 12.8 OP. To především znamená, že spotřebitel je vždy oprávněn od kupní smlouvy odstoupit dle § 1829 Občanského zákoníku a má dle § 1832 Občanského zákoníku právo na vrácení všech peněžních prostředků včetně nákladů na dodání, které od něho prodávající přijal, stejným způsobem.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE ZBOŽÍ

9.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

9.2. Svým podpisem na faktuře/dodacím listu stvrzuje kupující převzetí zboží. Kupující je povinen před podpisem faktury/dodacího listu zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní a/nebo kvalitativní vady. Na zboží je poskytována odpovědnost za vady v délce 24 měsíců (s výjimkami danými zákonem), která počíná běžet okamžikem dodání zboží. Na některé sortimenty zboží (výslovně označené prodávajícím bud‘ na obalu zboží, nebo v Dokumentaci ke zboží) je poskytována odpovědnost za vady v délce vyšší než 24 měsíců ode dne jeho dodání. Jedná-li kupující při uzavření kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (resp. není-li kupující spotřebitelem), může záruční doba u některého sortimentu zboží (výslovně označeného prodávajícím bud‘ na obalu zboží, nebo v dokumentaci ke zboží) činit dobu kratší než 24 měsíců (zpravidla 12 měsíců). Ustanovení dle předchozí věty se aplikuje i tehdy, je-li kupující spotřebitelem, a to v souladu s § 2167 Občanského zákoníku.

9.3. Veškeré reklamace se řídí Reklamačním řádem a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Nevyplývá-li pro spotřebitele z Reklamačního řádu jinak, reklamované zboží je přijímáno na všech prodejních místech prodávajícího, a to pouze v záruční době a pouze kompletní. Reklamační řád a vzor reklamačního protokolu je uveřejněn na www.cga-autodily.cz. Prodávající vyřídí reklamaci na místě, v odůvodněných případech do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace. Nelze-li reklamaci posoudit reklamačním technikem prodávajícího, bude reklamované zboží zasláno k posouzení výrobci. V takovém případě se prodávající s kupujícím dohodne na možném prodloužení lhůty pro vyřízení reklamace.

9.4. V souladu s § 2112 Občanského zákoníku neuplatní-li kupující právo z vadného plnění bez zbytečného odkladu, nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno. Uvedené platí též v případě nočních rozvozů. Prodávající neodpovídá u zboží prodávaného za nižší cenu za vady, pro které byla nižší cena ujednána, za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Odpovědnost za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním ani na vady vyplývající z užívání zboží v rozporu s návodem k obsluze.

10. VRATNÉ ZÁLOHY, ZÁLOHY NA KUPNÍ CENU

10.1. Prodávající prodává některé zboží ve vratných obalech, případně některé části zboží jsou vratné i po lhůtě dle článku 8.2. Obchodních podmínek (dále jen „Vratná záloha“). Vztahuje-li se na zboží nebo obalový materiál Vratná záloha, je tato skutečnost, včetně výše Vratné zálohy, uvedena na faktuře/dodacím listu a tato Vratná záloha je připočtena ke kupní ceně.

 10.2. Kupujícímu vzniká nárok na vrácení Vratné zálohy po splnění následujících podmínek:

 1. kupující vrátil obal (y), případně zboží, na které se vztahuje Vratná záloha,
 2. tyto obaly jsou v nepoškozeném stavu a v případě zboží toto odpovídá požadavkům výrobce stanoveným pro repasované díly uvedeným v prodejní dokumentaci prodávajícího a musí být vráceno v obalu výrobce,
 3. kupující řádně uhradil Vratnou zálohu ve lhůtě splatnosti,
 4. kupující nemá vůči prodávajícímu žádné splatné dluhy,

10.3. Prodávající může při přijetí objednávky na zboží, které je nutno speciálně objednat u dodavatele prodávajícího, požadovat po kupujícím zaplacení zálohy na kupní cenu do výše 50 % konečné kupní ceny.

11. PODMÍNKY ZPĚTNÉHO ODBĚRU VÝROBKŮ

11.1. Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje prodávající zpětný odběr použitých výrobků na všech svých prodejních místech, a to bezplatně a po celou pracovní dobu.

12. PODMÍNKY PRO OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ V E-SHOPU

12.1. Objednávku lze učinit rovněž online prostřednictvím e-shopu na internetu.

12.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 12.3. Objednávka je platně učiněna, vyplní-li kupující veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše kupní ceny, náklady na přepravu apod., žádat kupujícího o autorizaci objednávky učiněné prostřednictvím e-shopu vhodným způsobem jako například písemně nebo faxem (případně telefonicky). Pokud kupující odmítne tuto autorizaci požadovaným způsobem provést, objednávka se považuje za neplatnou. Prodávající neprodleně potvrdí obdržení objednávky.

12.4. V případě, že kupující učiní prostřednictvím e-shopu objednávku, ve které zvolí jako způsob odběru zboží doručení na adresu kupujícího, považuje se tato objednávka za Nabídku a jejím potvrzením ze strany prodávajícího dojde k uzavření kupní smlouvy.

12.5. Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 Občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující prodávajícímu písemně na adresu provozovny prodávajícího nebo emailem na info@cga-autodily.cz . Tímto ustanovením není jakkoli dotčena garance vrácení zboží dle článku 8. OP.

12.6. Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel.

 12.7. Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, nebo vrácení zboží, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

12.8. Zboží je kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se zbožím. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

12.9. Je-li kupující spotřebitelem, má právo v případě, že objednal zboží on-line prostřednictvím e-shopu, na mimosoudní řešení případného sporu ze smlouvy s prodávajícím, jež může zahájit prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr).

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Prodávající je jakožto správce osobních údajů registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem ................................... Prodávající musí získat od kupujícího výslovný souhlas s tím, aby jeho osobní údaje byly prodávajícím shromážděny, archivovány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů) pro účely usnadnění objednávky kupujícího, vyřizování reklamací, účely informování o nových službách a produktech prodávajícího a rozesílání reklamních materiálů prodávajícího.

13.2. Kupující rovněž s uzavřením kupní smlouvy bere na vědomí, že prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího i bez jeho souhlasu v souladu a pro účely stanovené v § 5 odst. 2 Zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje získané od kupujících slouží výhradně pro potřeby prodávajícího, který se zavazuje osobní údaje chránit a neposkytovat třetím osobám, není-li dále stanoveno jinak.

13.3. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze prodávajícímu a pouze jeho oprávněným zaměstnancům, obchodním zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro prodávajícího splnění povinností z kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění kupních smluv.

13.4. Kupující bere na vědomí, že souhlas se zpracováním jeho osobních údajů dle článku 13.1 je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným osobním údajům a že je oprávněn po prodávajícím žádat případnou opravu nebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Kupující souhlasí rovněž s tím, že mu může být nabízena/zasílána marketingová reklama prodávajícího i prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací. Prodávající archivuje údaje obsažené v uzavřených kupních smlouvách a odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich ochranu.

13.5. Kupující má právo kdykoli požádat prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Kupující má právo se obrátit na prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů či s ochranou jeho soukromého a osobního života, a žádat prodávajícího o vysvětlení či nápravu, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Další případná zvláštní práva kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 Zákona o ochraně osobních údajů.

13.6. Osobní údaje může kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních osobních údajů e-mailem na adresu info@cga-autodily.cz . Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním osobních údajů je kupující oprávněn kdykoli odvolat zasláním e-mailové zprávy na adresu info@cga-autodily.cz .

14. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

14.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

14.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

15. DORUČOVÁNÍ DOKLADŮ

15.1. Dokumentace ke zboží, stejně jako další doklady mohou být kupujícímu doručovány na elektronickou adresu kupujícího.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Kupující souhlasí, že ustanovení OP mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek kupujícího.

16.2. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

16.3. OP jsou závazné pro kupujícího i prodávající dnem sjednání příslušné kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn OP v přiměřeném rozsahu měnit, doplňovat nebo zrušit vydáním nových OP. V případě uzavřené rámcové smlouvy je prodávající povinen upozornit kupujícího na datum účinnosti nového, změněného nebo doplněného znění OP a v dostatečném časovém předstihu přede dnem účinnosti změny, nejméně však 5 kalendářních dnů, zveřejnit změněné nebo doplněné znění OP. Pokud kupující nejpozději ke dni předpokládané účinnosti změněných, doplněných nebo nových OP písemně nevyjádří svůj nesouhlas, platí, že s novým, změněným nebo doplněným zněním OP souhlasí a jsou vůči němu účinné. Nesouhlasí-li kupující s novým, změněným nebo doplněným zněním OP, je oprávněn rámcovou smlouvu ukončit na základě doručení tohoto nesouhlasu ve tříměsíční výpovědní době, počínající běžet prvním dnem následujícího měsíce od doručení nesouhlasu prodávajícímu. Během této výpovědní doby platí mezi stranami stávající OP. Během výpovědní doby, nejpozději však k jejímu poslednímu dni, jsou kupující i prodávající povinni si uhradit vzájemné povinnosti vzniklé v souvislosti s plněním příslušné rámcové smlouvy a jednotlivých kupních smluv. Ustanovení 13.2 se netýká změn OP vyvolaných povinnou harmonizací OP v reakci na změnu platných zákonů, norem a vyhlášek.

16.4. Podpisem rámcové smlouvy nebo kupní smlouvy kupující potvrzuje, že je s obsahem OP v plném rozsahu seznámen a výslovně je přijímá, že je mu znám význam všech používaných pojmů a doložek a že veškerá ustanovení těchto OP mohl rozumně očekávat.

16.5. Prodávající i kupující vylučují možnost uzavření kupní smlouvy nebo rámcové smlouvy v případě, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle obou smluvních stran.

16.6. Je-li kupující spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení případných sporů z kupní či rámcové smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20, odst. d) a násl., Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

16.7. Kupní smlouva případně rámcová smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

16.8. Pro řešení sporů z kupní smlouvy případně Rámcové smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky.

16.9. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2017.

V Klatovech dne 20. 6. 2017


Copyright © 2020 CGA autodíly s.r.o., Created by Beneš & Michl